مثلث برمودا و مهدی صاحب زمان

 

مثلث برمودا
ناجى نجار" دركتاب خود مى نويسد: مثلث برمودا در غربى تربن نقطه اقيانوس اطلس، در دهانه درياى كارائيب و در مسير جريان آبى "گلف استريم " قرارگرفته است 0 اين منطقه را مى توانيم به صورت مثلثى فرض كنيم كه رأس مثلث در جزاير برمودا و قاعده آن در جزاير پورتوريكو و شبه جزيره فلوريدا قرار بگيرد. سرگردانى دانشمندان در مورد رويدادهاى مثلث برمودا، تنها به حوادث اسرارآميزى كه كشتى ها و هواپيماها را دركام خود فرو مى برد، منحصر نيست. بلكه حوادث ديگرى نيز در اين منطقه روى مى دهد كه شگفتى آن كمتر از حوادث كشتى ها و هواپيماها نمى باشد، كه تاكنون بيش از هزار نفر از خلبانان و ملوانان و ديگر مسافران دريايى و هوايى، به هنگام عبور از اين منطقه اسرارآميز جان خود را از دست داده اند 0 از حوادث شگفت انگيز مثلث برمودا، اين است كه مسافران به هنگام نزديك شدن به اين منطقه، يك مرتبه متوجه مى شوند كه ساعت هاى آن ها دچار اختلال شده، و عقربه ها موازنه خود را از دست داده اند. خلبان ها و ملوان ها نيز متوجه مى شوندكه همه بى سيم ها و ديگر وسايل ارتباطى ازكار افتاد اند.

دانشمندان تصريح كرده اندكه آن چه در اين منطقه از اقيانوس اطلس مى گذرد، در هاله اى از ابهام پوشيده است وكسى نتوانسته توجيه علمى آن را پيداكند. حوادثى كه در 150 سال اخير در برمودا روى داده و دانشمندان را دچار سردرگمى كرده است، بسيار جالب و در عين حال پيچيده است. سرگذشت كشتى )مارى سيلست "، سرگذشت اتلانتا" ناو جنگى انگلستان، سرگذشت پنج هواپيماى ناپديد شده آمريكايى، سرگذشت 240 كشتى اكتشافى، سرگذشت جت هاى سوخت رسان، سرگذشت ناو جنگى اوچكرافت(، حوادث سال 1975 و،197 از حوادث برمودا است.

بيش از يكصد حادثه مهم هوايى- دريايى در سى سال گذشته در آمار رسمى كشورها ثبت شده است كه از ناپديد شدن بيش از يك صد هواپيما وكشتى در اين منطقه اسرارآميز حكايت مى كند. همه اين حوادث به صورت مرموزى در مثلث برمودا و در منطقه اى بين جريره هاى برمودا و جزيره هاى پاناما به وقوع پيوسته است و سرنخى از اين حوادث به دست پژوهشگران نيفتاده است 0 رويدادهاى مثلث برمودا به عنوان يك سلسله حوادث پيچيده فضايى، به دانشمندان متخصص اين فن عرضه شدكه شايد بتوانند راه حلى براى تكرار نشدن اين حوادث پيدا كنند. زيرا اين حوادث يكى از زيان بارترين حوادث دريايى و هوايى است كه از اين رهگذر به زندگى هزاران خلبان، ملوان، خدمه و مسافر خاتمه داده شده و صدها كشتى، هواپيما، زيردريايى، ناوگان و ناوشكن در اين حوادث ناپديد شد ه اند. نتيجه پژوهش هزاران پژوهشگر اين شدكه تعدادى فرضيه يا تئورى غيرقابل اعتمادكه احيانا با يكديگر نيز تضاد داشتند، عرضه شدكه اين تئورى ها هرگز مشكلى را حل نكرد.

برخى از پژوهشگران ميان حوادث مثلث برمودا و بشقاب هاى پرنده، ارتباطى قائل شده اند. بعضى ديگر شكل مثلث را در پديد آمدن اين حوادث، مولر دانسته اند. برخى ديگر اين حوادث را مربوط به اشعه هايى مى دانند كه از شهر خيالى "اطلنطيد" برمى خيزد و موجب بروز اين حوادث مى شود. و برخى ديگر، آن ها را معلولا هرم هايى مى دانند كه چون اهرام مصر در زير آب وجود دارد و موجب اين رويدادها مى شوند. برخى ادعاكرده اند، مثلث برمودا همان جزيره خضرا است.

جزيره خضراء
داستان جزيره خضرا حكايت از آ ن مي كندكه: زين الدين على بن فاضل مازندرانى، در سال 690 هجرى به اقيانوس اطلس سفركرده واز سرزمين بربر، سه روز با كشتى در دل اقيانوس رفته، تا به جزاير روافض جزيره هاى شيعيان رسيده است. در آن جا اطلاع يافته كه جزيره اى به نام "جزيره خضراء وجود دارد كه فرزندان حضرت ولى عصر(ع) در آن زندگى مي كنند. چهل روز در آن جا اقامت كرده وسرانجام پس از چهل روز، هفت كشتى مواد غذايى از جزيره خضراء به اين جزيره آمده است. ناخداى كشتى اورا با نام ونام پدر صداكرده وگفته مشخصات تو را به من گفته اند واجازه دادندكه تو را به جزيره خضراء ببرم. او را به جزيره خضرا برد ه ا ند. پس از 16 روز دريانوردى، سرانجام به آب هاى سفيد رسيده اند 0 ناخدا توضيح داده كه اين آب ها، چون جزيره را احاطه كرده است، كشتى دشمنان هرگز نمي تواند از آن بگذرد وبه بركت حضرت ولى عصر(ع) در آن آب ما فرق مي شود. آن ها به جزيره خضراء رسيده، جمعيت انبوهى را با بهترين لباس ووضع مشاهده كرده، شهرى بسيار آباد با درختان سرسبز وانواع ميوه ها وبازارهاى بسيار و ساختمان هاى مجلل از سنگهاى شفاف وخام ديده است 0 شخصى به نام سيد شمس الدين "كه او را نوه پنجم حضرت ولى عصر(ع) معرفى مي كنند، متصدى تعليم، تربيت واداره آن جاست واو نائب خاص حضرت در آن جريره است ومستقيما ا ز امام فرمان مي گيرد 0 وى حضرت را نمي بيند، بلكه صبح هر جمعه، نامه اى به خط امام (ع) در نقطه معينى گذاشته مي شود ودر آن، اوامر آن حضرت و آن چه مورد نياز "سيد شمس الدين(ع) تا هفته آينده خواهد بود، مندرج مي باشد. على بن فاضل، هيجده روز در آن جزيره اقامت نموده واز محضر جناب سيد شمس الدين " خوشه ها چيده، وپس از هيجده روز، به او دستور رسيده كه به وطن خود بازگردد. "على بن فاضل، آن چه را كه از محضر جناب سيد شمس الدين " استفاده كرده، دركتابى به نام "الفوائد الشمسيه "گرد آورده و مشروح تشرف خود را به چند نفر از علماى بزرگ عصر خود بازگوكرده است.

فضل بن يحيى طيبى " نويسنده قرن هفتم، در سال 99 6هجرى، مشروح داستان را از زبان شخص "على بن فاضل " درحله شنيده و آن را دركتابى به نام الجزيرة الخضراء"گردآورده است. اين داستان به طوركامل دركتاب بحارالانوارج 52، صفحات 159 تا 174 آمده است. علاوه بر على بن فاضل،ابن انبارى " نيز داستان جزيره خضراء را نقل كرده است كه دركتاب بحارالانوارج 53، صفحات 213 تا 221 آمده است. در دو داستان على بن فاضل مازندرانى و ابن انبارى نقاط مشترك بسيارى به چشم مي خورد.

واما داستان جزيره خضراء از هفتصد سال پيش به اين طرف، در برخى ازكتاب ها راه يافته است و از همان زمان تاكنون، دو ديدگاه درباره آن مطرح بوده است: يكى، ديدگاه افرادى كه اين داستان را پذيرفته اند و ديگرى، ديدگاهى است كه اين داستان را ساختگى و افسانه مي دانند. به تازگى دو ادعاى جديد نيز بر آن ها اضافه شده است 0 آن دو ادعا اين است كه:1. بر اساس بعضى نشانه ها، احتمالا جزيره خضراء، همان منطقه مثلث برمودا است. 2. بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است. اين دو ادعا را ناجى نجار" در كتاب خود آورده است تقريباً همه عالمان شيعى، روايت جريره خضراء را ساختگى مي دانند و اين ساختگى بودن را در دو جهت مي توان ديد: يكى زنجيره حديث و راويان، ديگرى محتواى آن. وقتى اصلِ جزيره خضراء، يك افسانه وداستان ساختگى شد، دو ادعاى ديگر )جريره خضراء همان مثلث برمودا است وبشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضرا است( همه باطل وخيالى مي شود.

ادله كسانى كه جزيره خضراء را پذيرفته اند اين است كه علماى بسيارى از قبيل شهيد اول، محقق كركى، علامه مجلسى، مقدس اردبيلى، شيخ حر عاملى، وحيد بهبهانى، بحرالعلوم، قاضى نورالله شوشترى، ميرزا عبدالله اصفهانى، ميرزاى نورى و اين داستان را دركتاب خود آورده، يا به آن استناد كرد ه اند.

و اما ادله كسانى كه اين داستان را افسانه مي دانند، اين است كه:

داستان از جهت سند ومتن صحيح نيست، تناقضاتى در داستان است كه راه حلى براى آن ها نيست، در آن سخن از تحريف قرآن آمده است. رواياتى كه داد بر وجود فرزند براى حضرت است قابل اعتماد نيست وبسيارى مطالب ديگركه در جاى خود به طوركامل بحث شده است.

آيت الله ابراهيم امينى دركتاب دادگسترجهان مي نويسد: داستان جزيره خضراء شبيه افسانه ورمان است زيرا: اولا سند معتبر وقابل اعتمادى ندارد داستان از يك كتاب خطى ناشناخته، نقل شده ومرحوم مجلسى هم درباره اش مي نويسد: چون من داستان را دركتاب هاى معتبر نيافتم، باب جداگانه اى را به آن اختصاص دادم

ثانياً در متن داستان تناقضاتي ديده مي شود ثالثا در آن به تحريف قرآن تصريح شده كه قابل قبول نيست و مورد انكار شديد علماى اسلام است. رابعاً موضوع اباحه خمس در اين داستان مطرح شده ومورد تأييد قرارگرفته كه آن هم از نظر فقها مردود است. علاوه بر آيت الله امينى، آيا ت عظام، علامه شيخ محمدتقى شوشترى، علامه حسن زاده آملى، محمدباقر بهبودى، شيخ آغابزرگ تهرانى، شيخ جعفركاشف الغطاء و... نيز داستان جريره خضراء را خيالى مي دانند(1)مطالبى را نيزكه ناجى نجَار" در خصوص مثلث برمودا و نيز بشقاب پرنده هاگفته اند مستند به نوشته هاى دقيق علمي وتحقيقى نيست، بلكه بيش تر آن ها بر اساس خبرهايى است كه راديو لندن و يا روزنامه و مجله ها- خصوصاً روزنامه جمهوريت عراق گزارش كرده اند.(2) علاقمندان براى مطالعه داستان جريره خضراء، و ديدگاه هاى موافقان و مخالفان، مي توانند

به كتاب "جزيرة خضراء، افسانه يا واقعيت " نوشته ابوالفضل طريقه دار، مراجعه كنند.

ا. جزيرة الخضراء افسانه يا واقعيت ا بوالفضل طريقه دار ص 211.

2. همان، ص 013

بشقاب پرنده


كسى كه براى اولين بار، يك شىء نورانى در اطراف كره زمين ديد با تعجب فرياد برآورد: "اين بشقاب پرنده را ببينيد" و از آن روز، اين اشياى نورانى كه گاه و بي گاه در افق ديده مى شوند، بشقاب پرنده نام يافتند.

در اصطلاح دانشمندان نيز به آنها "اشياى پرنده ناشناخته مي گويند. اين اشياء شبيه توده هايى از نور است كه ديدگان را خيره مى سازد. برخى از آنها شكل يك جسم استوانه اى به خود مي گيرد ومعمولا به بزرگى يك جمبوجت ديده مى شوند 0 قسمت بالاى اين اشياى نورانى با شعله هاى سرخ مشتعل به نظر مى رسد، وبرخى از آنها در هاله اى از نور خيره كننده ديده مى شوند. بشقاب هاى پرنده در هر نقطه اى ديده شوند، موجب قطع كامل دستگاه هاى مخابراتى از تلفن و بى سيم مى شوند وتا مدتى كه از منطقه دور نشد ه اند، اين دستگاه ها به هيچ وجه درست نمى شوند 0 اين اشياى پرنده هنگامى كه بخواهند در يك چشم به هم زدن از منطقه دور مى شوند و از ديده ها ناپديد مي گردند، واگر دستگاهى بخواهد به اين اشيا نزديك شود، نور خود را خاموش كرده، ناپديد مى شوند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سرعت سير اين بشقاب ها به هفت هزاركيلومتر در ثانيه مى رسد و از ارتفاع بسيار كم حركت مي كنند وبه شكل هاى گوناگون درمى آيند. تعداد بشقاب هاى ديده شده را بيش از سه ميليون فقره قيدكرده اند. تعداد سرسام آور آنها موجب شده كه در محافل علمى اين مسأله به صورت جدى تلقى بشود. در ميان كسانى كه بشقاب هاى پرنده را ديد ه اند، از هر طبقه اى يافت مى شود 0 برخى معتقدند، نخستين بشقاب پرنده را "كنيث آرنولد" در حدود 35 سال پيش ديده است وآخرين بشقابى كه ديده شد ه 1 2 ژانويه 979 1 بودكه دركويت ديده شد. نتيجه اين كه، هيچ كس تاكنون درباره بشقاب پرنده ها مطالب علمى وتحقيقى نگفته وننوشته است، هر چه هست حدس هايى است كه روزنامه ها ومجله ها براى بالا بردن تيراژ خود نوشته اند. اين حدس ما تا كنون در حوزه مسائل دينى و عقيدتى وارد نشده بود، اما امروزه با شگفتى شاهديم كه عده اي اين مطالب را به عقايد مقدس مردم هم كشانده اند ومعتقدند: بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است

بشقاب پرنده


كسى كه براى اولين بار، يك شىء نورانى در اطراف كره زمين ديد با تعجب فرياد برآورد: "اين بشقاب پرنده را ببينيد" و از آن روز، اين اشياى نورانى كه گاه و بي گاه در افق ديده مى شوند، بشقاب پرنده نام يافتند.

در اصطلاح دانشمندان نيز به آنها "اشياى پرنده ناشناخته مي گويند. اين اشياء شبيه توده هايى از نور است كه ديدگان را خيره مى سازد. برخى از آنها شكل يك جسم استوانه اى به خود مي گيرد ومعمولا به بزرگى يك جمبوجت ديده مى شوند 0 قسمت بالاى اين اشياى نورانى با شعله هاى سرخ مشتعل به نظر مى رسد، وبرخى از آنها در هاله اى از نور خيره كننده ديده مى شوند. بشقاب هاى پرنده در هر نقطه اى ديده شوند، موجب قطع كامل دستگاه هاى مخابراتى از تلفن و بى سيم مى شوند وتا مدتى كه از منطقه دور نشد ه اند، اين دستگاه ها به هيچ وجه درست نمى شوند 0 اين اشياى پرنده هنگامى كه بخواهند در يك چشم به هم زدن از منطقه دور مى شوند و از ديده ها ناپديد مي گردند، واگر دستگاهى بخواهد به اين اشيا نزديك شود، نور خود را خاموش كرده، ناپديد مى شوند. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، سرعت سير اين بشقاب ها به هفت هزاركيلومتر در ثانيه مى رسد و از ارتفاع بسيار كم حركت مي كنند وبه شكل هاى گوناگون درمى آيند. تعداد بشقاب هاى ديده شده را بيش از سه ميليون فقره قيدكرده اند. تعداد سرسام آور آنها موجب شده كه در محافل علمى اين مسأله به صورت جدى تلقى بشود. در ميان كسانى كه بشقاب هاى پرنده را ديد ه اند، از هر طبقه اى يافت مى شود 0 برخى معتقدند، نخستين بشقاب پرنده را "كنيث آرنولد" در حدود 35 سال پيش ديده است وآخرين بشقابى كه ديده شد ه 1 2 ژانويه 979 1 بودكه دركويت ديده شد. نتيجه اين كه، هيچ كس تاكنون درباره بشقاب پرنده ها مطالب علمى وتحقيقى نگفته وننوشته است، هر چه هست حدس هايى است كه روزنامه ها ومجله ها براى بالا بردن تيراژ خود نوشته اند. اين حدس ما تا كنون در حوزه مسائل دينى و عقيدتى وارد نشده بود، اما امروزه با شگفتى شاهديم كه عده اي اين مطالب را به عقايد مقدس مردم هم كشانده اند ومعتقدند: بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جريره خضراء امام زمان (ع) و فرزندانش است

ناجي النجار


روحانى اى است اهل كاظمين عراق و از شاگردان شهيد آيت الله محمد باقر صدر و از وكلاى ناحيه مقدسه مرحوم آيت الله خويى 0 (1)

وى كتابى را با عنوان "الجزيرة الخضراء وقضيه مثلث برمودا" نوشته كه آن را آقاى على اكبر مهدى پور، با عنوان "جزيره خضراء وتحقيقى پيرامون مثلث برمودا" ترجمه كرده است. ناجى النجار دركتاب خود، علاوه بر ذكر داستان جزيره خضراء، دو ادعا كرده است:1. بر اساس بعضى نشانه ها، احتمالاً جزيره خضرايى كه على بن فاضل مازندرانى حدود هفتصد سال پيش به آن سفركرده است، همان منطقه وحشتناك مثلث برمودا، واقع در اقيانوس اطلس است. كه امروزه روزنامه ها و مجله ها از آن سخن مى گويند.

بشقاب پرنده ها در اختيار ساكنان جزيره خضراء )امام زمان (ع) و ياران و فرزندانش است.

و اما در جاى خود درباره جزيره خضراء، مثلث برمودا و واقعى يا ساختگى بودن اين دا ستان، بحث كرده ايم.

ا. جزيره خضراء، افسانه؟ يا واقعيت طريقه دار پاورقى ص 9.


صافيه
بر طبق روايت ابن انبارى در داستان جزيره خضراء، نام شهرى است كه ابراهيم، فرزند امام زمان (ع) حاكم آن است (1).

عناطيس و جزيره خضراء
بر طبق روايت ابن انبارى " در داستان جزيره خضراء، نام شهرى است كه هاشم، فرزند امام زمان (ع) حاكم آن است. (1)

طلوم
بر طبق روايت "ابن انبارى " در داستان جزيره خضراء، نام شهرى است كه عبدالرحمن، فرزند امام زمان (ع) حاكم آن است. (1) در بعضى نسخه ها "ظلوم " آمده است 0

1. نجم الثاقب ص222.
پروژه بوليمود


داستان تأسيس پروژه بوليمود" را مجله باراليلى چاپ بلغارستان تحت عنوان افسانه هاىمثلث برمودا چنين مى نويسد: دوكشور آمريكا و شوروى تصميم گرفتند كه تلاش هاى خود را در راه حل مشكلات مثلث برمودا هماهنگ كنند وبا تشريك مساعى و سرمايه گذارى مشترك، نيروهاى مادى ومعنوى خود را يك جا بسيج كنند تا شايد اين مشكل گشوده شود.

در نخستين روزهاى تأسيس اين پروژه مشترك، نخستين اكيپ پژوهشى با كشتى ويكتور بوغايف از بندر "هاليفاكس كندى به سوى جزاير برمودا به راه افتادند.

در اين پروژه قرار است چهاركشتى شوروى وپنج كشتى آمريكا تشريك مساعى كنند. اين پژوهش علمى تا پايان سال 1978 ادامه خواهد داشت.

اين برنامه جزء يك پروژه گسترده اى است كه پروژه بوليمود" ناميده شده واست آن بر مبناى مطالعات صدها دانشمند از ده ها كشور جهان در مورد حوادث "مثلث برمودا" پى ريزى شده، و مم اكنون از طرف دو دولت اَمريكا و شوروى در دست اجرا مى باشد.

در اين پروژه علمى در مورد مسائل زير بحث وتحقيق خواهد شد .

رويدادهاى اقيانوسى، گرداب هاى دريايى، امواج دريايى، جاذبه و مغناطيس، حوادث جوى، چاه هاى هوايى و ديگر مسائل هوايى- دريايى.

مجله بلغارى مى افزايد: نظير اين همكارى پيش تر ميان آمريكا، كانادا و انگلستان در پروژه ماگنيت براى مطالعه مغناطيس استثنايى در مثلث برمودا عملى بود .

سپس توضيح مى دهد كه كشتى "ويكمور بوغايف " كه به مدرن ترين دستگاه هاى الكترونيكى مجهز است يك سال تمام در يكى از زاويه هاى مثلث برمودا مستقر خواهد شد كه تمام حركت ها و فعل وانفعال هاى منطقه را زير نظر بگيرد وديگركشتى ها به پژوهش در پيرامون مسايل ديگر خوا هند پرد ا خت.


منبع : سایت منتظران مهدی


 

نوشته شده توسط سعید در شنبه بیستم تیر 1388 ساعت 10:50 موضوع | لینک ثابت


انتظار ظهور و فرج امام زمان (عج)

چاپ ارسال

علایمی حتمیّه و غیر حتمیّه برای ظهور آن حضرت ذکر کرده اند. ولی اگر خبر دهند فردا ظهور می کند، هیچ استبعاد ندارد! لازمۀ این مطلب آن است که در بعضی علایم، بَداء صورت می گیرد و بعضی دیگر از علایم حتمی هم، مقارن با ظهور آن حضرت اتفاق می افتد. [در محضر بهجت:2/421]
دعای تعجیل فَرج، دوای دردهای ما است. [در محضر بهجت:1/363]
انتظار ظهور و فرج امام زمان (عج)، با اذیّت دوستان آن حضرت، سازگار نیست! [در محضر بهجت:2/366]
خداوند کام همۀ شیعیان را با فَرج حضرت غائب (عج) شیرین کند! شیرینیها، تفکّهاتِ زائد بر ضرورت است؛ ولی شیرینی ظهور آن حضرت، از اَشدّ ضرورات است. [در محضر بهجت:2/18]

آیا نباید در فکر باشیم و با تضرّع و زاری برای ظهور فرج مسلمانها و مصلح حقیقی: حضرت حجت (عج) دعا کنیم؟![در محضر بهجت:2/38]
مهمتر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی (عج)، دعا برای بقای ایمان و ثبات قدم در عقیده و عدم انکار حضرت تا ظهور او می باشد. [در محضر بهجت:2/101]
افسوس که همه برای برآورده شدن حاجت شخصی خود به مسجد جمکران می روند، و نمی دانند که خود آن حضرت چه التماس دعایی از آنها دارد که برای تعجیل فَرَج او دعا کنند! [در محضر بهجت:2/118]
هر کس باید به فکر خود باشد و راهی برای ارتباط با حضرت حجت (عج) و فَرَج شخصی خود پیدا کند، خواه ظهور و فرج آن حضرت دور باشد، یا نزدیک! [در محضر بهجت:2/133]
چه قدر حضرت [امام زمان (علیه السلام)] مهربان است به کسانی که اسمش را می برند و صدایش می زنند و از او استغاثه می کنند؛ از پدر و مادر هم به آنها مهربان تر است! [در محضر بهجت:2/366]
به طور یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت، مؤثّر است، اما نه لقلقه. [در محضر بهجت:2/324]
آری، تشنگان را جرعۀ وصال و شیفتگان جمال را آب حیات و معرفت می دهند. آیا ما تشنۀ معرفت و طالب دیدار هستیم و آن حضرت آب حیات نمی دهد، با آن که کارش دادرسی به همه است و به مضطرّین عالم رسیدگی می کند؟![در محضر بهجت:2/369]
[ائمه (علیهم السلام)] فرموده اند: شما خود را اصلاح کنید، ما خودمان به سراغ شما می آییم و لازم نیست شما به دنبال ما باشید! [در محضر بهجت:2/400]
تا رابطۀ ما با ولیّ امر: امام زمان (عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد. و قوّت رابطۀ ما با ولیّ امر (عج) هم در اصلاح نفس است.[فیضی از ورای سکوت:65]
روایت دارد که در آخر الزّمان همه هلاک می شوند به جز کسی که برای فرج دعا می کند . گویا همین دعا برای فرج، یک امیدواری است و یک ارتباط روحی با صاحب دعا است. همین، مرتبه ای از فرج است.[گوهرهای حکیمانه:115]


 

نوشته شده توسط سعید در پنجشنبه هجدهم تیر 1388 ساعت 11:45 موضوع | لینک ثابت


دجال، شيطان‌پرستان و شمارش معكوس براي پايان جهان

 

devil.jpg

او فرزند شيطان است، اما تا ظهور مسيح به صورت عادي در ميان مردم زندگي مي‌كند. فردي متمول با ظاهري آراسته، و اهل سوريه است. بين 30 تا 50 سال سن دارد. نماد او عدد 666 ـ سمبل شيطان ـ است. عضو برجستة اتحادية اقتصادي اروپا، اي.اي.سي (EEC)، است و در اقتصاد و سياست جهاني نقش مؤثري به دست مي‌آورد.
پيش از فاش كردن چهرة واقعي‌اش مدتي در يكي از كشورهاي مصر، سوريه، عراق، ايران يا يونان حكومت خواهد كرد. اقتصاد جهاني را به انحصار خويش در مي‌آورد، و به قدري محبوب مي‌شود كه بعضي او را مسيح خواهند پنداشت.
ضد مسيح (دجال) براي مخالفت با مسيح آماده مي‌شود. و در آينده‌اي نزديك خروج مي‌كند. زمان خروج او دقيق و مشخص است. با ظاهري شيطاني (ديو صورت يا اژدها مانند) از ميان درياها بيرون مي‌آيد، بر اسراييل (فلسطين) مسلط مي‌شود. و در اورشليم ادعاي خدايي خواهد كرد. او شيطان را مي‌پرستد. و جواهرات گران قيمت نثارش مي‌كند. پذيرش حكومت ضد مسيح از طرف اسراييل و ديگر ملت‌ها كه ترس از عاقبت خود در كنار گذاشته و به دنبال خوشي و شادي هستند، برابر است با شروع مصائب مردم زمين. مردم در عذاب خواهند بود، زيرا حكومت او را پذيرفته و بت‌ها و شيطان را مي‌پرستند.

دو نماينده از سوي خداوند
گواهاني بر ظهور مسيح كه آمدنش را نويد مي‌دهند و آغاز جنگي بزرگ را به مردم اخطار مي‌كنند از مال‌اندوزي، بت و شيطان‌پرستي بر حذر مي‌دارند و به پرستش خداي يكتا دعوت مي‌كنند تا عقل و خرد را جاي عصيان و سركشي بنشانند.
آنها قلب پدران را بر روي فرزندان و قلب فرزندان را بر روي پدرانشان مي‌گشايند. و مردم را براي ظهور مسيح آماده مي‌كنند. آنها ثابت مي‌كنند كه ضد مسيح هيچ قدرتي ندارد. و خداي دروغين است.
و عاقبت پس از 1260 روز كشته مي‌شوند. آنها باز از مرگ متولد مي‌شوند. و به سوي بهشت پرواز مي‌كنند.

دوران بدبختي‌هاي بزرگ
حكومت ضد مسيح 7 سال به طول مي‌انجامد نيمة دوم اين هفت سال «دوران بدبختي‌هاي بزرگ» نام گرفته است.
و نفرت و فلاكت جهان را پر مي‌كند. در اين دوران ايران، روسيه و ساير كشورها به اسراييل حمله مي‌كنند.
در اين جنگ يك چهارم مردم جهان نابود مي‌شوند. و سپس مسيح ظهور مي‌كند. نشانه‌هاي ظهورش همچون صاعقه، طوفان، زلزله و آتشفشان در زمين و آسمان آشكار مي‌شود. وقتي زمين مي‌لرزد، آسمان مي‌غرد، و كوه‌ها از هم مي‌گسلند، مردم مايملك خود را ترك كرده با وحشت در پي مأمني خواهند بود.

جنگ نهايي آرمگدون و پايان بدبختي
مسيح و قديسانش با نيروي شگرف از آسمان فرود مي‌آيند. و ضد مسيح و پيامبر دروغين را در دريايي از آتش نابود مي‌كنند. دشمنان خدا تسليم مي‌شوند. بسياري از جمعيت جهان كشته مي‌شوند و عدة قليلي باقي مي‌مانند. پرندگان اجساد مردگان را مي‌خورند آسمان مي‌بارد، و زمين از بدي‌ها پاك مي‌شود.
فرشته‌اي از بهشت به زمين مي‌آيد تا شيطان را به زنجير كشد و شيطان به مدت هزار سال اسير خواهد بود. و اين هزارة صلح است كه قانون خداوند اجرا مي‌شود. و پادشاهي‌هاي زمين در اختيار مسيح قرار مي‌گيرد.

شمارش معكوس براي آخرالزمان (آپوكاليپس)
براساس زمان‌بندي پروژة «پايان جهان» كه از سال 2000 آغاز گشته و ما در ميانة آن قرار داريم صهيونيست‌ها تلاش مي‌كنند تا پيش از سال 2007 سرزمين‌هاي ديگر ميان «بابل» و اسراييل يعني «سورية كنوني» را تسخير كنند. آنها بايد بتوانند در سال 2007 مسجدالاقصي و«قبة‌الصخرة» را تخريب و «معبد بزرگ يهود» را در محل آن بنا كنند. تا جنگ آرمگدون وارد مرحلة پاياني شود.
آنچنان كه در سايت‌هايشان اعلام كرده‌اند، قطعات پيش ساختة معبد بزرگ مدت‌هاست آماده شده تا در سريع‌ترين زمان به جاي مسجدالاقصي نصب شود.
صهيونيست‌ها همچنين موفق شده‌اند گوسالة سرخ‌مويي را به عنوان سمبل قوم يهود پرورش دهند كه قرار است در معبد بزرگ قرباني كنند تا ظهور دولت بزرگ يهود در جهان رسميت پيدا كند.
اكنون زمان چنان فشرده است كه هيچ كس اجازه ندارد فرصت‌هاي خود را براي يكسره شدن كار جهان از دست دهد.
بيش از هرجا دولت بوش محلي است كه همة صيونيزم مسيحي با همة صهيونيزم يهودي دست داده است تا آپوكاليپس يا پروژة آخرالزمان به سرانجام رسد: در نبردي خونين اهل جمعه (امت محمّد(ص)) و اهل شنبه (امت موسي(ع)) يكديگر را نابود كنند تا جهان به دست اهل يكشنبه (امت عيسي(ع)) كه به زعم صهيونيزم مسيحي مؤمنان اهل نجات محسوب مي‌شوند، افتد.

نكتة پاياني
در پيشگويي‌هاي صهيونيزم مسيحي حقيقت به ظرافت تحريف شده است. خاصه وقتي با ادبيات آخرالزماني اسلامي و شيعي مقايسه شود، آشكارتر مي‌شود. از اين‌رو مطالعة تطبيقي آموزه‌‌هاي پايان جهان در حوزة اديان و فرق مذهبي و نقد و تحليل هريك ضروري مي‌نمايد. كه ورود به آن فرصتي ديگر مي‌طلبد.
اما آنچه در اين مختصر قابل ذكر است اينكه دوست و دشمن تقريبا به يك اندازه از منجي سخن مي‌گويند. و حرف «موعود» كاملاً بر سر زبان‌ها افتاده است. و آنچه به تازگي گفته مي‌شود، نزديكي ظهور است. زماني بسيار نزديك. توجه به وضع جهان علاوه بر علايم سنتي ظهور منجي كه در متون ديني آمده، نشانه‌هاي مدرن ظهور را مشخص مي‌كند كه بزرگ‌ترين آنها «امكان جهاني شدن» اقوام و ملل و كم رنگ شدن مرزهاي سياسي كشورها به لحاظ رواج تكنولوژي ارتباطات در كل عالم است كه به عنوان بستر حكومت جهاني منجي ارزيابي مي‌شود.
ديگري «سازماندهي جهاني ظلم» و تك قطبي شدن جهان به دست اشرار عالم است كه در زمانة ما اتفاق افتاده و بديهي است «عدلي جهاني» بايد تا آن‌را جبران نمايد.
و اين بار صهيونيم مسيحي در جاري شدن امر خداوندي اصرار و تعجيل دارد شايد با مسامحه بتوان گفت:
اگر دعاي مظلومين تاكنون سبب ظهور منجي نشده است، باشد كه از اين پس زياده‌خواهي‌هاي ظالمان ظهور موعود را جلو اندازد.
پس شايسته است منتظران به هوش باشند حداقل به هوشياري دشمن. چه، صهيونيست‌هاي مسيحي مي‌دانند كه متقين وارث جهان خواهند بود. از اين رو تمام امت‌ها به ويژه امت محمد(ص) را به انواع فسادها و رذايل مبتلي كرده‌اند. و خود ظاهراً راه تهذيب و تنزيه پيش گرفته‌اند تا در كار عاقبت جهان جزو برگزيدگان باشند.
جديت آنها در دشمني همان قدر عجيب و عبرت‌آموز است كه غفلت بزرگ امت‌هاي پيامبران و حتي شيعيان كه از اين بي‌خبري و ناهوشياري بي‌نصيب نيستند.
اين اشعار در كتاب تباشير المحرورين از محي‌الدين ابن عبري (قرن هفتم) نقل شده است:
إذ إتّحد اليهود مع النّصاري
هنگامي كه يهود و نصارا متحد شدند

و طاروا بالحديد علي البروج
بر بالا پرواز كردند با آهن‌ها (هواپيماها)؛

و الضحي المسجد الاقصي اسيرا
و مسجدالاقصي گرفتار شد؛

و صارا الحكم مع ذات الفروج
و زن‌ها حاكم شدند؛

و نار في الخليج لها سعير
آتشي در خليج شعله‌ور مي‌شود؛

و حكم بالحجاز مع العلوج
و پادشاهي در حجاز با مردان پست مي‌شود؛

و في الحرب الكواكب سوف تفني
در جنگ ستارگان زود فاني مي‌شوند

عوا صمهم مع زيت الخليج
پايتخت آنها با روغن خليج (نفت) فاني مي‌شود؛

و ياجوج و ماجوج تفانوا
ياجوج و مأجوج فنا (كشته) مي‌شوند؛

و صاحوا يا بحارالدم هيجي
فرياد مي‌زنند اي درياهاي خون به هيجان درآييد؛

و قل لاعور الدجال هياء
بگو اي دجال لوچ آماده باش؛

فقدان الاوان الي الخروج
وقت خروجت نزديك شده

 


 

نوشته شده توسط سعید در پنجشنبه هجدهم تیر 1388 ساعت 11:39 موضوع | لینک ثابت


شگفتی ها و عجایب دنیا در بعد از ظهور امام زمان (عج)شرافت نسب امام زمان (ع):حضرت مهدی (ع)شرافت نسب همه
اباءطاهرین خود را دارا است و نسبش از طرف مادر به قیصر
روم و به جانب شمعون صفاء،جانشین حضرت عیسی (ع)می رسد
پس در این سلسله بسیاری از انبیاءو اوصیاءداخل می شوند که همه
انها به شمعون می رسد.
بردن امام زمان (ع)در روز ولادت به سراپرده عرش : بردن آن
حضرت در روز ولادت به سراپرده عرش است وخطاب خداوند
تبارک وتعالی به او که: آفرین به تو ای بنده من !که برای نصرت
دین من واظهار امر من و هدایت بندگان من آمده ای. قسم خوردم
که به وسیله تو بگیرم و به وسیله تو عطا کنم و توسط تو بیامرزم
وتوسط تو عذاب کنم .
دارا بودن خانه ایی به نام بیت الحمد :از امام باقر (ع)روایت کرده اند
که فرمود:از برای حجه(ع)خانه ای باشد که به آن بیت الحمد می گویند
در آن چراغی هست که از روزی که متو لد شده روشن است تا روزی
که خروج کند وبا شمشیر هم خاموش نمی شود .
داشتن علامتی مانندعلامت ختم نبوت حضرت رسول(ص):علامتی در
پشت کمر ایشان است که مثل علامتی که بر پشت مبارک رسول خدا(ص)
بود که به ان ختم نبوت می گفتند .
ظهورنشانه های عجیب وغریب آسمانی و زمینی : ظهور نشانه های آسمانی
وزمینی برای ظهور شادمانه حضرت مهدی (ع)می باشد که این آیات ونشانه ها
برای تولد وظهور هیچ حجتی منظور نشده است .آیات ونشانه ها بسیار هستند
وذکر کرده اند که نزدیک به چهار صد نشانه می رسد و یکی از نشانه ها سرخی
آسمان است و به روایتی از امام علی (ع)نقل شده است که آن سرخی ،اشک چشم
حاملان عرش بر اهل زمین است .
آشکار شدن کتاب امیر المومنین (ع):امام علی (ع)بعد از وفات پیامبر اسلام آن
کتاب را جمع نموده ،بدون آنکه در آن تغییری داده شود وتمام آنچه را که به
صورت معجزه بر آن حضرت نازل شده دارا می باشد که پس از گرداوری بر
اصحاب عرضه نموده چون صحابه روی گرداندند،آن را مخفی کردند و به حال خود
باقی است تا اینکه حضرت مهدی (ع)ظهور کند وآن را بیاورد تا مردم آن را بخوانند
و حفظ کنند و ازاین جهت که از نظر ترتیب با مصحف کنونی تفاوت دارد .
جوان ظاهر شدن امام زمان (ع):طول روزگار وگردش روز وشب وسیرفلک دربنیه
ومزاج و اعضاء و قوا وصورت وشکل آن حضرت ، با اینکه طول عمر ایشان بیش از
هزار سال می باشد ،تاثیر نگذاشته است و خدا می داند که تا وقت ظهور، ایشان چند سال
دارند . وقتی حضرت حجت ظاهر می شود ،در صورت مانند مرد سی ساله یا چهل ساله
است و مسن تر از انبیاء گذشته می باشد وبه گفته امام رضا (ع)علامت حضرت آن است
که در سن پیر است ولی در صورت جوان می باشد به طوری که کسی که به او نظر می کند
گمان می کند که در سن چهل سالگی یا کمتر از چهل سال است ونشانه دیگر آن حضرت این
است که با گذشت شب وروز پیری به آن حضرت راه نمی یابد تا زمانی که اجل آن حضرت
فرا برسد.
از بیین رفتن وحشی گری ونفرت از میان حیوانات:خوی وحشی گری ونفرت وهمچنین دشمنی
از میان حیوانات حتی میان آنها وانسانها از بین می رود همانطور که پیش از کشته شدن هابیل
این چنین بود .از امام علی(ع) روایت کرده اند که فرموده :اگر حضرت قائم ظهور کند ،میان
درندگان و چارپایان ،صلح برقرار می شود، به طوری که یک زن میان عراق وشام راه می رود
وپایش را روی هیچ گیاهی نمی گذارد و هیچ درنده ایی اورا به هیجان نمی آورد و نمی ترساند .
همچنین از حضرت علی (ع)روایت شده است که در مورد حضرت مهدی (ع)فرموده :گوسفند
و گرگ در یک مکان زندگی می کنند و کودکان با مارهاو عقربها بازی می کنند وآنها بچه ها را
اذیت نمی کنند و خلاصه اینکه شر می رود و خیر می ماند .
خارج شدن گنجها وذخیره های زمین :روایت شده که خداوند درشب معراج به پیامبر اکرم (ص)
فرمود : گنجهاوذخایررا به مشیت خود،برای او (یعنی حضرت مهدی)ظاهر می کند .از امام صادق(ع)
روایت است که فرمود:وقتی حضرت ظهور می کند ،زمین گنجهای خود را ظاهر می کند به طوری که مردم گنجها را روی زمین می بینند.
تا پست دیگر در پناه حق
برای شادی امام زمان (عج) صلوات


 

نوشته شده توسط سعید در پنجشنبه هجدهم تیر 1388 ساعت 11:31 موضوع | لینک ثابت


توصیه های بهداشتی در زمینه استفاده از ظروف یک بار مصرف

رييس‌اداره بهداشت مواد غذايي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي از مردم خواست براي نگهداري مواد غذايي داغ درظروف يك بار مصرف از ظروف با رنگ شيري و كدر داراي مجوز وزارت بهداشت استفاده كنند.

مهندس"سيد رضا غلامي " روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا تاكيد كرد كه ظروف يك بار مصرف با رنگ شفاف ، روشن و شيشه‌اي رنگ بايد براي مواد غذايي سرد استفاده شوند و تحت هيچ شرايطي نبايد براي توزيع مواد غذايي داغ از آن‌ها استفاده كرد.

وي افزود : مواد غذايي داغ در ظروف يك بار مصرف با رنگ روشن و شيشه‌اي به علت ضعيف بودنشان موجب آزادشدن مونومرها(مواد شيميايي) مي‌شود و اين مونومرها چون شيميايي هستند سلامت انسان‌ها را به مخاطره مي‌اندازند و سزطان زا هستند.

اين مقام مسوول در وزارت بهداشت به افرادي كه قصد توزيع نذورات در ماه مبارك رمضان را دارند ، توصيه كرد از ظروف يك بارمصرف روشن، شفاف وشيشه‌اي رنگ فقط براي توزيع مايعات و موادغذايي خنك مثل شربت ، شيرسرد ، آب و سبزيجات استفاده كنند.

غلامي با اشاره به نذورات مردمي در شب‌هاي قدر خاطرنشان كرد: اگر قرار است غذاهاي طبخ شده پس از دو ساعت ماندگاري در اين ظروف مصرف شوند بايد غذا در شرايط مطلوب يعني زير دماي ‪ ۱۴‬درجه يا بالاي ‪ ۶۰‬درجه نگه‌داشته شود.

به گفته وي ، اين مواد غذايي را بايد روي شعله گاز آرام قرار داد تا از آلودگي ثانوي جلوگيري شود.


 

نوشته شده توسط سعید در چهارشنبه هفدهم تیر 1388 ساعت 20:7 موضوع | لینک ثابت


دو ايراني در فهرست ‪ ۱۰۰‬نابغه اول جهان
ايرنا: در فهرست يكصد نابغه برتر جهان، نام دو ايراني، يكي مهندس و ديگري بيولوژيست به چشم مي‌خورد.

در اين فهرست كه روز دوشنبه در روزنامه "ديلي تلگراف" چاپ لندن منتشر شد، "علي جوان" با عنوان مهندس، در رتبه دوازدهم و "پرديس ثابتي" بيولوژيست، در رتبه چهل و نهم قرار دارند.

رتبه نخست اين فهرست، در اختيار "آلبرت هوفمن" شيميدان سوييسي و "تيم برنرزلي" متخصص انگليسي امور رايانه است.

اين فهرست را موسسه‌اي مشاوره‌اي به نام "دانشمندان خلاق" از ميان فهرستي چهار هزار نفره برگزيده است.

همچنين نام ‪ ۲۴‬انگليسي و ‪ ۴۶‬آمريكايي در اين فهرست به چشم مي‌خورد.

"استفان هاوكينز" فيزيكدان انگليسي، در رده هفتم قرار دارد و "جي.كي رولينگ" نويسنده داستانهاي "هري پاتر"، در مقام ‪ ۸۳‬قرار گرفته است.

"محمدعلي كلي"، قهرمان سابق مشت زني و "بيل گيتس" صاحب شركت "مايكرو سافت"، بطور مشترك در اين فهرست در رتبه ‪ ۴۳‬قرار گرفته‌اند.

نام "دالايي لاما" رهبر تبتي بوداييان جهان، در اين فهرست در جايگاه ‪۲۶‬ قرار گرفته است.


 

نوشته شده توسط سعید در چهارشنبه هفدهم تیر 1388 ساعت 20:3 موضوع | لینک ثابت


ناسا جزئیات عملیات سفر انسان به مریخ را که قرار است از سال 2028 آغاز شود و در سال 2031 با حضور 7 فضانورد به نتیجه برسد، تشریح کرد.

ناسا در همایش Lunar Exploration and Analysis Group که در هاستون آمریکا برگزار شد، اعلام کرد که بین 20 سال آینده راکت Ares V برای سفر انسان به مریخ آماده خواهد شد. این راکت در سال 2018 انسان را به ماه می رساند و پس از آن در ژانویه 2029 به همراه یک راکت مشابه دیگر به سیاره سرخ عزیمت می کند.

این دو راکت در مجموع 400 تن ماده را به روی سطح مریخ حمل می کنند تا به این ترتیب محل اقامت فضانوردان و یک آزمایشگاه به دست روباتها در سطح مریخ ساخته شود.

در صورتی که تمام پیش بینیها درست انجام شود، در فوریه 2031 هفت فضانورد که احتمالا چهار مرد و سه زن هستند، به طرف مریخ عزیمت می کنند. این سفر بین 6 تا 7 ماه به طول می انجامد. پس از عزیمت به مریخ این فضانوردان حداقل 16 ماه در این خانه مریخی اقامت می کنند و سپس به زمین باز می گردند. در کل سفر طولانی این فضانوردان 30 ماه طول می کشد.

براساس گزارش پایگاه خبری ناسا، 4 راکت Ares V که از نظر ابعاد و قدرت در اندازه های راکت "زحل 7" هستند، فضاپیمایی که این فضانوردان را به مریخ می رساند تا اطراف زمین حمل می کنند.

"زحل 7" راکتی است که فضانوردان را در ماموریت "آپولو" برای رسیدن به ماه همراهی کرد.

فضانوردان در داخل این ناوفضایی در یک گلخانه، میوه و سبزی پرورش می دهند. این اقدام موجب می شود که بتوانند راحتتر سفر طولانی را تحمل کنند.

برای تأمین آب و هوا این فضانوردان از سیستمهای بازیافت ویژه این مواد استفاده می کنند، به این ترتیب فضاپیما می تواند آب و اکسیژن کمتری با خود حمل کند.

با وجود تمام پیش بینیها به نظر می رسد این نقشه، دو نقطه ضعف داشته باشد. اولین نقطه ضعف به مسئله حفاظت فضانوردان از تشعشات کیهانی نگاه می کند و دومین مورد مشکلات روحی روانی فضانوردان است.

درحقیقت این فضانوردان باید ماه ها دور از زمین زندگی کنند و هرچه که از زمین دورتر می شوند، برقراری ارتباط با زمین دشوارتر می شود، چرا که فاصله زمین و مریخ بسیار زیاد است و تنها می توان چند دقیقه از صدای فضانوردان را در زمین شنید.

در حال حاضر دو کاوشگر "روح" و "فرصت" تحقیقات خود را از چهار سال قبل در این سیاره دنبال می کنند و چند کاوشگر دیگر هم در مدار اطراف سیاره سرخ به انجام تحقیقات هستند که از آن جمله می توان به مارس اکسپرس اشاره کرد.

سال آینده نیز کاوشگر "فونیکس" که در حال حاضر در راه رسیدن به مریخ است، در سطح قطب شمال این سیاره فرود خواهد آمد.

حقایقی اعجاب انگیز درباره مغز انسان         

آیـا تـا کنون اتـفاق افـتاده کـه در مـورد مـغز خود فکر کنید و
نسبت به عملکرد آن اظهار تعجب نمایید؟

در این مقاله قصد داریم تا شما را با چند نمونه از سحرآمیز
ترین حقایق موجود درمورد مغز شگفت انگیزتان آشنا کنیم.

- وزن طبیعی مغز یک انسان معمولی چیزی در حدود 1300
تا 1400 گرم می باشد، چیزی در حدود یک کیسه شکر.

- مغز انسان از مغز فیل ها کوچکتر است. وزن مغز یک فیل چیزی در حدود 6000 گرم اندازه گیری شده است. این در حالی است که مغز انسان از مغز میمون ها بزرگتر است. مغز یک میمون وزنی معادل 95 گرم دارد! مغز سگ ها چیزی در حدود 72 گرم و گربه ها 30 گرم برآورد می شود.

- میزان وزن پوست کلی بدن دو برابر میزان وزن مغز انسان می باشد!

- وزن مغز انسان %2 از کل وزن بدن او را تشکیل می دهد. حداکثر عرض آن 14میلی متر، طول 167 میلی متر و ارتفاع 93 میلی متر دارد.

- در ماه های اولیه حاملگی، یاخته های عصبی موجود در مغز با سرعتی معادل 2500 نرون در دقیقه تولید مثل می کنند.

- 60 درصد کل حجم مغز را سلول های سفید و 40 درصد آنرا سلول های خاکستری تشکیل می دهند.

- سرعت انتقال اطلاعات در نرون های مختلف، متفاوت است. نرخ این انتقال می تواند به کندی 5/0 متر در ثانیه باشد و یا به تندی 120 متر بر ثانیه باشد. رقم 120 متر در ثانیه معادل عددی نزدیک به 268 مایل در ساعت می باشد.

- 75% از مغز یک انسان را آب تشکیل می دهد.

- مغز انسان قادر است بیش از تعداد کل اتم های موجود در کل دنیا، ایده در خود داشته باشد و آنها را تجزیه تحلیل نماید!

- اگر می شد نیرویی که در مغز جریان دارد را مهار نمود، به واسطه آن می توانستید یک لامپ 10 واتی را روشن نگه دارید.

- "من 10 سال پیش عمل جراحی مغز انجام دادم، به همین دلیل اطلاعات بسیار جالبی در مورد مغز دستگیرم شد. به عنوان مثال متوجه شدم که خود مغز هم میتواند درد را احساس کند. (می توان نتیجه گرفت که عمل جراحی مغز درد زیادی به همراه دارد!)"

- 20% از کل اکسیژنی که در بدن پمپاژ می شود، به مغز می رسد.

- و در حدود 75 میلی لیتر از خون در هر دقیقه به مغز پمپاژ می شود.

- مغز شما حاوی 100 میلیارد یاخته ی عصبی است.

یعنی چیزی در حدود 166 برابر کل افرادی که بر روی کره زمین زندگی می کنند.


 

نوشته شده توسط سعید در چهارشنبه هفدهم تیر 1388 ساعت 20:2 موضوع | لینک ثابت


چند نکته

 

  10 چیز که خداوند در مورد آنها سوال میکند

 

10 چیز که خداوند در مورد آن ها
از تو سوال نمی کند

1. خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

2. خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

3. خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

4. خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاور گرفتن آن بودی؟

5. خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

6. خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

7. خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

8. خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

9. خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

10. خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی، بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

انستنیها

 

آيا ميدانستيد که شاهنامه فردوسی ۷۵۰۰۰ بیت دارد؟

آيا ميدانستيد که در نقوش دیوار نگارهای همدان متعلق به دوازده هزار سال پیش صلیب شکسته نازیها دیده می شود؟

آيا ميدانستيد که نظریه دهکده کوچک جهانی مک لوهان توسط ارد بزرگ رد شده است؟

آيا ميدانستيد که زیباترین مجسمه تاریخ ایران مجسمه برنزی نادر شاه افشار است؟

آیا میدانستيد که ایرانیان اولین بار نمایش های همگانی (تئاتر) را اجرا نموده اند و همانها گریم و ساخت نقاب را در
۱۵ هزار سال پیش پایه گذارده اند؟

آيا ميدانستيد که لاک پشت در بين جانوران جهان، طولاني ترين عمر را دارد و ممکن است تا
۱۵۰سال عمر کند؟

آيا ميدانستيد که پروانه هرکول استرالياي که فاصله دو نوک بالهاي آن در حالت گسترده سي و پنج سانتي متراست، بزرگترين پروانه جهان است؟

آيا ميدانستيد
كه اندونزي چهارمين کشور پر جمعيت دنيا بعد از چين و هند و آمريکا مي باشد؟

آیا میدانستید که بزرگترین سوسمارهای جهان رودخانه سرباز در سیستان و بلوچستان ایران است؟

آیا میدانستید
كه ایرانیان ۳ هزار سال پیش با پیل های الکتریکی بزرگ خانه های خود را روشن می کردند؟

آيا ميدانستيد که انسانهاي امروزي بطور متوسط شش سال از عمرش را تلويزيون نگاه مي کند و شش سالش را هم صرف غذا خوردن ميکند و يک سومش را هم ميخوابد؟

آيا ميدانستيد که قدیمی ترین شاهنامه در فلورانس زیر نظر پرفسور "پیر مونته سه" نگهداری می شود؟

آيا ميدانستيد که پروانه ها، چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها گاهي به هجده هزار مي رسد؟

آيا ميدانستيد که ما حتي در روزهاي ابري هم در معرض اشعه بنفش خورشيد مي باشيم، بين هفتاد تا هشتاد درصد از اين نور ميتواند به راحتي از ابرها ردّ شوند؟

آيا ميدانستيد که نمک از پنج هزار سال پيش در سفره ما انسانها بوده است؟

آیا میدانستید که گرم ترین نقطه جهان نقطه ای بنام گندم بریان در کویر لوت ایران با
۷۵ درجه گرما می باشد؟

آيا ميدانستيد که بزرگترین فیلسوف غرب "فردریش نیچه" می گوید راستگو ترین مردم جهان ایرانیان هستند؟

آيا ميدانستيد که پيشاني انسان مرکز دماي انسان است يعني اگر شما دماي پيشانيتان را تغيير دهيد دماي بدنتان هم به همان انداره تغيير ميکند؟

آیا میدانستید که زیباترین کاریکاتور تاریخ "یاد" نام دارد و طراح آن ارد بزرگ است؟

آیا میدانستید که نادرشاه افشار تا بیست و پنج سالگی با مادرش برده و اسیر ازبکان بوده است؟

آيا ميدانستيد که پژوهشگران عمر انسان عصر حجر را نوزده سال برآورد نموده اند؟

آيا ميدانستيد که شهر بيت المقدس بين سالهاى 538 تا 332 قبل از ميلاد مسيح تحت حاکميت ايران بود، در آن دوران کوروش کبير پادشاه ايران بود؟

آيا ميدانستيد که 60% کساني که در سوئد ازدواج ميکنند ، بعدا طلاق ميگيرند؟

آيا ميدانستيد که در طول قرون وسطي همه تصور ميکردند که قلب مرکز هوش و درايت انسان است؟

آيا ميدانستيد كه شدیدترین نعره ها متعلق به وال ها است که برابر با صدای موتور جت است؟

آيا ميدانستيد كه دلفین ها همانند گرگ ها هنگام خواب چشم هایشان را باز می گذارند؟

آيا ميدانستيد كه وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش....ش.... شما آرام می شود به این دلیل که صدای آبی که اطراف نوزاد در شکم مادر است را برایش تداعی می کند، در ضمن این یکی از دلایلی است که چرا صدای ساحل دریا به انسان آرامش می دهد؟

آيا ميدانستيد كه با نگاه کردن به گوش حیوانات می توانیم به تخم گذار بودن یا بچه زا بودن آنها پی ببریم. بدین صورت که تخم گذاران گوششان ناپیدا و بچه زایان گوششان نمایان است، تنها یک اسثتنا وجود دارد آن هم نوعی افعی است که بچه زاست اما گوشش دقیق پیدا نیست؟

آيا ميدانستيد كه گرانترين لباس هندي (ساري) در جهان كه در كتاب ركوردهاي گينس هم ثبت شده است
و اين ساري ابريشمي قيمتي معادل 40 لك روپيه برابر با 100 هزار دلار آمريكا دارد. سنگها و جواهراتي كه در اين لباس به كار رفته عبارتست از : الماس، طلا، پلاتين، نقره، زمرد سبز، ياقوت سرخ، ياقوت زرد، چشم گربه!، ياقوت كبود، مرواريد و مرجان دانستنیها

 


 

نوشته شده توسط سعید در چهارشنبه هفدهم تیر 1388 ساعت 19:54 موضوع | لینک ثابت